Обсъжда се как да се гарантира траен фонд в подкрепа на сградното обновяване

Новини

Най-спешната задача е осигуряването на финансов ресурс за 20% съфинансиране от страна на собствениците на многофамилни жилищни сгради.

Представители на Коалицията RENOVATE BULGARIA се срещнаха със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, за да обсъдят изпълнението и бъдещото развитие на програмите за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Конкретният повод бе току-що приключилото кандидатстване по първия етап и обявеният веднага след това втори етап от програмата за сградно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С повече от 3000 подадени заявления за бюджет над 4 млрд.лева при наличен ресурс за около 1/4 от сумата, огромният интерес и осъзнатата необходимост от страна на собствениците са безспорен факт. „Няма съмнение, че тази инерция трябва да бъде запазена и подкрепена по всякакъв начин с необходимите механизми и ресурси“, каза Минчо Бенов, директор на „Хабитат България“. 

В същото време става ясно, че изпълнението на втория етап от програмата, който изисква 20% съфинансиране от страна на собствениците, е изправено пред редица предизвикателства. Изпълнението на реформите в НПВУ, които трябва да „улеснят процеса на обновяване и да подпомогнат гражданите“, е забавено и има необходимост от бърза реакция и спешни мерки, за да се обезпечи успехът на модела на споделена финансова отговорност.

Именно в тази връзка на срещата със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството бяха обсъдени проблемни въпроси, възможни решения и предложения на Коалицията по приоритетни теми:

Като най-спешна задача към момента се счита подпомагане осигуряването на финансов ресурс за 20% съфинансиране от страна на собствениците, било то чрез гаранция към банките или чрез ЕСКО инструмент. :

Очакваният от всички Национален декарбонизационен фонд (НДФ) трябва да стартира през 2024 г., а кандидатстването по втория етап приключва в края на настоящата година. “Затова търсим възможности и обсъждаме финансови механизми, които могат да сработят до есента”, заяви заместник-министър Бонева. Устойчиво дългосрочно решение е достъп за сдружения на собствениците до колективни преференциални кредити. “По тази идея и на база добрите европейски практики се работи от две години с търговски банки и ББР и ако преди не е имало интерес, то сега са много повече склонни да се ангажират”, каза Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). Ася Добруджалиева от „Хабитат България“ настоя за държавно субсидиране на лихвените проценти с цел повишаване атрактивността на кредитите. От представителите на БГФМА беше поет ангажимент за предоставяне на цялата информация по досегашния напредък по темата, а г-жа Бонева се ангажира да съдейства за подкрепа на усилията в тази посока.

Във връзка със съфинансирането беше обсъдена и темата за енергийната бедност, както в социален, така и в икономически контекст. Освен установеното енергийно подпомагане, във всяка сграда може да има собственици, които не могат да си позволят инвестиция в енергийна ефективност и ще имат нужда от допълнителна подкрепа. Идеята за еднократен инвестиционен ваучер бе дискутирана като конкретна възможност за решение в тази насока. 

Другият кръг от проблеми, обсъдени на срещата, е свързан с високите изисквания към собствениците по схемата на втори етап, без необходимата експертиза да е адекватно обезпечена. От собствениците се очаква да възлагат и отговарят за множество дейности, а затова са необходими професионални знания и опит, които не всички собственици притежават. Предвидените по схемата 2,5% за управление и публичност, от които може да се покриват и консултантски услуги, могат да се окажат недостатъчни. “В същото време цялата отговорност за качеството на техническата документация и за изпълнението на индикаторите е вменена именно на собствениците и това изключително много притеснява потенциалните кандидати”, каза Цвета Наньова. 

В средносрочен план стои и въпросът с изпълнение на реформата за обслужване на едно гише. Двете страни имат консенсусно разбиране, че това трябва да бъдат центрове за споделени услуги, защо не дори на бизнес основа в партньорство с местните власти. “Някои общини са направили вече работещи центрове за кандидатстване по програмата и ние трябва да се възползваме от този опит. Необходими са също така усилия и инвестиции за квалификация на такъв тип специалисти”, каза г-жа Бонева. Цвета Наньова уведоми, че от есента стартира нов проект SHEERenovPLUS, прилагащ именно този подход, в който ще се създадат най-малко шест нови центъра в страната. 

Устойчиво и предвидимо финансиране е много необходимо

Да се осигури устойчивост на процеса с пътна карта поне до 2030 година, системно ежегодно финансиране от републиканския бюджет и максимално използване на европейските източници – Модернизационен фонд, Европейски климатичен фонд и др., настояха представителите на Коалицията RENOVATE BULGARIA. Само по този начин може да се отговори на огромните нужди от обновяване в жилищния сектор, високите очаквания на населението и поетите ангажименти от страната ни в рамките на европейската Зелена сделка. „Преди да имаме тези механизми, не можем да говорим за смислена комуникация с гражданите, а без тяхното участие разговорът за политики в жилищния сектор става безпредметен“, каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. „Ако провалим този етап сега, ограничаваме достъпа си до европейско финансиране за енергийна ефективност за години напред, а това единствено ще ни направи по-бедни“, допълни той.

За допълнителна информация:
Драгомир Цанев – dtzanev@eneffect.bg
Минчо Бенов – benov@hfh.bg
Ася Добруджалиева – dobrudjalieva@hfh.bg
Иван Велков – i.velkov@icloud.com
Цвета Наньова – tzveta.naniova@bacc-jsc.org

_______________________________________________

Коалицията „Да обновим България“ (RENOVATE BULGARIA) обединява организации, заинтересовани от устойчивото енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България. Сред учредителите ѝ са БАИС, БГФМА, „Хабитат България“, „ЕнЕфект“, БАКК, „ЕкоЕнергия“, КСБ, БААИК и др.

„Да обновим България“ е национален партньор на RENOVATE EUROPE европейска политическа и комуникационна кампания, която цели да подпомогне намаляването на енергийното потребление в сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.