МРРБ изготви и разпространи до всички общини указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд

Новини

В рамките на съвместния проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”, Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведоха проучване на състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в България.

Резултатите от проучването бяха изнесени и анализирани в доклад, важна част от който бяха препоръките за подобряване на политиките, нормативните документи, процедурите и управленските практики, както на местно, така и на национално ниво.

МРРБ оформи тези препоръки като препоръчителни указания до всички общини в България с цел да се подобрят реда, управлението и поддържането на общинския жилищен сграден фонд, неговото запазване, както и установяване на сигурност, предвидимост и прецизност по време на процеса по кандидатстване за настаняване в общинско жилище за нуждаещите се от жилищно настаняване.

Указанията включват:

• Предложения за цялостно подобряване на практиките за управление и поддръжка на общинския жилищен сграден фонд;
• Нормативната рамка, уреждаща управлението и поддържането на общинските жилищни имоти;
• Насоки за обхвата и съдържанието на стратегиите за управление на общинската собственост;
• Препоръчителни указания за актуализиране на Общинската наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем.

Указанията са публикувани на онлайн платформата www.obshtinskidom.bg, както и на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. https://www.mrrb.bg/bg/jilistna-politika/strategicheski-dokumenti-i-polezna-informaciya/

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране. www.eufunds.bg