Възможност за финансиране на демонстрационни мерки за декарбонизация в общини по проект EUKI BIOJUST

Видео

На 28.02.2024 г. Хабитат България и WWF България проведоха регионално събитие за представяне на възможност за финансиране на демонстрационни мерки за декарбонизация в общини с домакинства, зависими от твърди горива и в положение на енергийна бедност. Покана за участие бе отправена към общините от следните четири области – Видин, Ловеч, Монтана и Пазарджик. Всяка община има възможност да попълни апликационна форма и да кандидатства за финансиране до 31-ви март 2024 г.

Събитието е част от проект BioJust, чиято обща цел е да се подпомогнат уязвимите домакинства, зависими от твърдо гориво, в прехода към сграден фонд с ниски емисии и ниско потребление на енергия, в съответствие с по-високата амбиция на “Fit to 55” в България, Унгария и Румъния. Проектът се осъществява в периода ноември 2023 г. – декември 2025 г. в партньорство между WWF и Habitat for Humanity и е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).

Основните целеви групи на проекта са експерти, национални политици и местни власти. На национално ниво, чрез препоръки и срещи с политици, проектът има за цел да формира национални стратегически документи, регламентиращи декарбонизацията на сградния фонд, и финансови инструменти за по-добра подкрепа на изпълнението на местните действия за енергиен преход. Тъй като енергийният преход на зависимите от твърди горива домакинства може да бъде постигнат ефективно само чрез предизвикване на системни промени в политиките, финансите и поведението, засегнатите домакинства са вторичната целева група на проекта. На местно ниво проектът има за цел да предостави инструменти за планиране, знания и възможности за работа в мрежа в подкрепа на засегнатите домакинства.

България е изправена пред значителни предизвикателства в своя жилищен сектор, който потребява около една трета от общото потребление на енергия. Този сектор допринася значително за емисиите на парникови газове – 8% в България. Въпреки наличните технологии за значително намаляване на енергията и преминаване към нисковъглеродни източници няма значително подобрение. Темпът на обновяване на жилищните сгради е също нисък в сравнение със средния в Европа – само 4% от сградите в България са цялостно обновени в периода между 2012-2023 г.

Домакинствата в България силно разчитат на твърди горива. Резултатите от преброяването на населението през септември 2021 г. показват, че 41% от жилищата в страната се отопляват с твърда биомаса. Очаква се тази тенденция да се увеличи на фона на продължаващата енергийна криза. Използването на твърдо биогориво е източник на високо замърсяване с прахови частици. Дървата за огрев, често смятани за „гориво на бедните“, се използват все повече сред домакинствата с по-ниски доходи. Енергийната бедност засяга 23% от домакинствата в България, според базата данни Energy Poverty Advisory Hub.

Проектът предвижда представяне на следните мерки за енергийни подобрения в демонстрационните общини:

• Събиране и обобщаване на добри практики от региона;
• Подбор на общини – изпращане на формуляр за кандидатстване;
• Разработване на мерки на локално ниво – чрез насоките, общините ще бъдат подпомогнати да създадат собствени планове за енергиен преход;
• Среща на местно ниво във връзка с общинския план за енергиен преход;
• Срещи с представители на енергийно бедни домакинства с фокус върху конкретните мерки заложени в плана;
• Финансиране и реализиране на част от заложените мерки в общинския план за енергиен преход при енергийно бедни домакинства. Обща стойност на локалния проект – 20 000 евро.

За допълнителна информация:
Програма
BioJust – Справедлив преход за домакинствата, зависими от твърди горива

Презентации на участниците:
1. Апостол Дянков: Постигане на климатична неутралност в ЕС и у нас
2. Теодора Пенева: Социалният фонд за климата и ролята му за преодоляване на енергийната бедност
3. Ася Добруджалиева: Новата директива за енергийна ефективност и жилищните сгради
4. Райна Попова: Проект BIOJUST
5. Васил Зарков: Добри практики за декарбонизация на домакинства, зависими от твърди горива

Пълен видеозапис от събитието можете да гледате тук:

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK).