BioJust – Справедлив преход за домакинствата, зависими от твърди горива

Проектът BioJust подкрепя уязвими домакинства, зависими от твърдо гориво да осъществят преход към ниски емисии и ниско потребление на енергия. Проектът се осъществява в България, Унгария и Румъния в партньорство между WWF и Habitat for Humanity и е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).

България е изправена пред значителни предизвикателства в своя жилищен сектор, който потребява около една трета от общото потребление на енергия. Този сектор допринася значително за емисиите на парникови газове – 8% в България. Въпреки наличните технологии за значително намаляване на енергията и преминаване към нисковъглеродни източници няма значително подобрение. Темпът на обновяване на жилищните сгради е също нисък в сравнение със средния в Европа – само 4% от сградите в България са цялостно обновени в периода между 2012-2023 г.

Домакинствата в България силно разчитат на твърди горива. Резултатите от преброяването на населението през септември 2021 г. показват, че 41% от жилищата в страната се отопляват с твърда биомаса. Очаква се тази тенденция да се увеличи на фона на продължаващата енергийна криза. Използването на твърдо биогориво е източник на високо замърсяване с прахови частици. Дървата за огрев, често смятани за „гориво на бедните“, се използват все повече сред домакинствата с по-ниски доходи. Енергийната бедност засяга 23% от домакинствата в България, според базата данни Energy Poverty Advisory Hub.

По отношение на действащите политики само 325 000 души получават помощи за отопление за зимния сезон 2023/24 г., главно под формата на дърва за огрев, като същевременно близо 40% от населението или около 2,6 милиона души могат да бъдат класифицирани като енергийно бедни. Социалната помощ от 546,95 лв. (280 евро) покрива енергия за 2500 kWh на сезон за 5% от населението. Дългосрочните решения за домакинствата, особено в областта на енергийната ефективност изостават и са концентрирани най-вече в програмата за енергийно обновяване на 2500 многофамилни жилищни сгради през последните 15 години.

В рамките на настоящия проект, който стартира през ноември 2023 г. и ще бъде изпълняван до декември 2025 г. се предвижда:

• Повишаване на ангажираността на съответните органи в България, Унгария и Румъния за подобряване на националните стратегии за климата, политики и финансови схеми, насочени към енергийната ефективност на уязвими, зависими от твърдо гориво домакинства, чрез разработване на насоки и организиране на дискусии;

• Чрез инструментите, разработени в проекта, като насоки, репликируеми местни решения, обучения, местните общини в пилотните райони ще могат по-добре да се справят с подобряването на енергийната ефективност на уязвимите, зависими от твърдо гориво домакинства в техните общности;

• Повишаване на широката обществена подкрепа за приоритизиране на засегнатите домакинства и общности на стратегическо и местно ниво, насърчаване на активно участие в изпълнението на местни планове за действие.

Ръководител на проекта: WWF Hungary
Проектни партньори: WWF Hungary, WWF Bulgaria, WWF Romania, Habitat for Humanity Hungary, Habitat for Humanity Bulgaria

                                                                       

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).