BioJust – Справедлив преход за домакинствата, зависими от твърди горива

Проектът BioJust подкрепя уязвими домакинства, зависими от твърдо гориво да осъществят преход към ниски емисии и ниско потребление на енергия. Проектът се осъществява в България, Унгария и Румъния в партньорство между WWF и Habitat for Humanity и е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).

България е изправена пред значителни предизвикателства в своя жилищен сектор, който потребява около една трета от общото потребление на енергия. Този сектор допринася значително за емисиите на парникови газове – 8% в България. Въпреки наличните технологии за значително намаляване на енергията и преминаване към нисковъглеродни източници няма значително подобрение. Темпът на обновяване на жилищните сгради е също нисък в сравнение със средния в Европа – само 4% от сградите в България са цялостно обновени в периода между 2012-2023 г.

Домакинствата в България силно разчитат на твърди горива. Резултатите от преброяването на населението през септември 2021 г. показват, че 41% от жилищата в страната се отопляват с твърда биомаса. Очаква се тази тенденция да се увеличи на фона на продължаващата енергийна криза. Използването на твърдо биогориво е източник на високо замърсяване с прахови частици. Дървата за огрев, често смятани за „гориво на бедните“, се използват все повече сред домакинствата с по-ниски доходи. Енергийната бедност засяга 23% от домакинствата в България, според базата данни Energy Poverty Advisory Hub.

По отношение на действащите политики само 325 000 души получават помощи за отопление за зимния сезон 2023/24 г., главно под формата на дърва за огрев, като същевременно близо 40% от населението или около 2,6 милиона души могат да бъдат класифицирани като енергийно бедни. Социалната помощ от 546,95 лв. (280 евро) покрива енергия за 2500 kWh на сезон за 5% от населението. Дългосрочните решения за домакинствата, особено в областта на енергийната ефективност изостават и са концентрирани най-вече в програмата за енергийно обновяване на 2500 многофамилни жилищни сгради през последните 15 години.

В рамките на настоящия проект, който стартира през ноември 2023 г. и ще бъде изпълняван до декември 2025 г. се предвижда:

• Повишаване на ангажираността на съответните органи в България, Унгария и Румъния за подобряване на националните стратегии за климата, политики и финансови схеми, насочени към енергийната ефективност на уязвими, зависими от твърдо гориво домакинства, чрез разработване на насоки и организиране на дискусии;

• Чрез инструментите, разработени в проекта, като насоки, репликируеми местни решения, обучения, местните общини в пилотните райони ще могат по-добре да се справят с подобряването на енергийната ефективност на уязвимите, зависими от твърдо гориво домакинства в техните общности;

• Повишаване на широката обществена подкрепа за приоритизиране на засегнатите домакинства и общности на стратегическо и местно ниво, насърчаване на активно участие в изпълнението на местни планове за действие.

Ръководител на проекта: WWF Hungary
Проектни партньори: WWF Hungary, WWF Bulgaria, WWF Romania, Habitat for Humanity Hungary, Habitat for Humanity Bulgaria

                                                                       

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK).