НМД организира участието на български експерти в двудневен семинар в Мадрид по темите за детската бедност и жилищните политики

Новини

Делегация от български експерти, водена от Национална мрежа за децата, се включи в двудневен семинар между България, Испания и Чехия по темите за детската бедност и жилищните политики в Мадрид, Испания. Събитието се организира съвместно с правозащитната организация Eurochild и Мрежата за децата в Испания (Plataforma de Infancia’s) и беше в контекста на Европейската детска гаранция (ЕГД) – първата специална политическа рамка на ЕС и инструмент, който се фокусира върху справянето с детската бедност и социалното изключване.

В България нямаме жилищна стратегия вече цели 7 години, нямаме добро законодателство, което да дава възможности на общините да строят и да управляват социални жилища. Затова обучителният семинар в Мадрид с членове и заинтересовани страни беше ценна възможност да обсъдим актуалните правни и финансови рамки и политики, свързани с жилищното настаняване с представители на министерства, общини и организации на гражданското общество. Дискусиите идентифицираха пропуски, основни предизвикателства и препоръки относно жилищните политики към уязвими групи в двете страни.

България, заедно с другите държави членки в ЕС, е представила своя План за действие за приложение на Гаранцията, част от който е грижата за деца, отглеждани от самотни родители и деца от ромски или мигрантски произход, живеещи в лоши условия и бедност. Планът също подчертава липсата на конкретни мерки в областта на жилищната политика, които да окажат подкрепа на уязвими деца и семействата им в осигуряването на адекватни жилищни условия. От самото начало на приемането на ЕГД Национална мрежа за децата активно съдейства с експертна работа и с много предложения, тъй като Гаранцията е инструмент за цялостна реформа в политиките за децата и в комплексната интегрирана подкрепа към семействата.

За обмен на опит в делегацията се включиха експерти от държавни институции и представители на неправителствения сектор от България, Испания и Чехия. Сред представителите от българска страна бяха Огнян Друмев и Силвана Маринчева от МТСП, Даниел Йорданов и Гергана Цанова от МРРБ, Минчо Бенов от Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството”), Георги Георгиев от Националната асоциация на здравните медиатори, д-р Елена Кабакчиева от Фондация “Здраве и социално развитие”, Мила Гиздова от Националното сдружение на общините в България, Светослава Миткова и и Таня Маркова – експерти от “Eвропейски проекти и програми”, Георги Богданов – зам.-кмет на район Нови Искър, Камен Костов – зам.-кмет на Сливен, Първан Дангов – кмет на Дупница, представители от “Тръст за социална алтернатива” – Анна Ризова, Искра Стойкова и Даниела Михайлова и част от екипа на НМД – изп. директор Георги Богданов, Георги Еленков, директор “Политики за децата” и Белла Дамянова, координатор “Политики за децата”.

Изпълнителният директор на НМД Георги Богданов откри срещата в Мадрид, заедно със Сабине Салиба, генерален секретар на Eurochild. В панела “Социалните жилища в Националните планове за действие по Гаранцията” Георги Еленков, директор “Политики за децата” на НМД представи предизвикателствата в България.

Ето няколко акцента от данните, които представихме.
– В България детската бедност е намаляла с 8,3% от 2014 до 2021 г., но остава една от най-високите в ЕС – 26,1% или всяко четвърто дете живее в бедност.
– Делът на хората в риск от бедност или социално изключване у нас е сред най-високите в ЕС.
– През 2022 г. 4 от 5 деца, чиито родители са с основно или без образование, са живели в бедност.
– При уязвимите групи достъпът до жилище се характеризира с висок дял на зле поддържани постройки, с конструктивни проблеми и ниска енергийна ефективност, с лоши условия за живот.
– Младите семейства и такива с ниски доходи имат затруднен достъп до наем или собствено жилище.
– Младите хора, напускащи резидентни услуги са социална група, която се нуждае от подкрепа и настаняване (т.е. в жилища под наблюдение) в процеса на социализация и изграждане на умения за независим живот.
– За етническите роми повече от половината текущи разходи за живот (55%) са за наем, отопление, комунални услуги, ремонт и др. За етническите българи и етническите турци този показател е около 20%. Почти 60% от ромите не могат да си позволят да отопляват домовете си.
– В България има остра нужда от социални жилища и национална жилищна политика за премахване на жилищната бедност.

Национална мрежа за децата от години се застъпва за приемането на Национална жилищна стратегия и въвеждане на нов модел на жилищно настаняване, предлагащ трайни решения за оптимизиране на сградния фонд и увеличаване на социалните жилища. От ключово значение е предоставянето на комплексни социални услуги, вкл. система от диференцирани мерки за подобряване на икономическия и социален статус на семействата в уязвимо положение, в това число мерки за жилищно настаняване, повишаване на трудовата и образователната квалификация, посредничество при наемане на работа и др.

Георги Еленков подчерта и други мерки, за които НМД се застъпва:
– легализация на незаконни жилища, когато е възможно и при условие, че не представляват опасност, нямат структурни проблеми и не нарушават границите на собствеността;
– възможности за закупуване на жилище на семейства с деца с държавна субсидия за строителство или закупуване на жилище за млади семейства с деца;
– семейно ориентиран подход – за адекватни грижи към децата, осигуряване на заетост на родителите и др.

НМД е направила голям брой предложения за подобряване на Плана за действие по ЕДГ и е част от Постоянната експертна работна група към МТСП, натоварена с изготвянето на 2-годишния Оперативен план (2023-2024 г.) към Гаранцията. Един от основните проблеми при изпълнението на целите на ЕДГ за деца на ЕС е липсата на интегрирана междуинституционална система с данни за броя на децата от уязвими групи, която да позволява идентифициране на специфичните им нужди от услуги и подкрепа.Няма налични данни за благосъстоянието на децата; брой на децата, които се обучават индивидуално; брой на децата със специални образователни потребности; достъпа до транспорт до и от училище, когато детето иска да учи в училище в друго близко местоположение и т.н.

Конкретно за гетоизираните общности НМД се застъпва за мерки за ранно детско развитие и ранна детска интервенция.. Искаме също конкретна гаранция за закриване на последните 4 ДМСГД (дом за медико-социални грижи за деца) възможно най-бързо и предоставяне на интегрирани медико-социални услуги за децата от тези домове; допълнителна образователна и психо-социална подкрепа за децата, настанени в социално-педагогически и възпитателни интернати; укрепване на междуинституционалното сътрудничество; засилване ролята на местните власти в процеса на планиране и прилагане на мерките по Гаранцията; развиване на ефективни обществени услуги; подсигуряването им с достатъчно човешки и финансови ресурси и др.

Първият ден от семинара застъпи и темите за текущата правна и финансова рамка и политики в България и Испания; инструменти на ЕС в жилищното настаняване; пропуски и препоръки за националните жилищни политики; налично финансиране от ЕС за подкрепа на промени в жилищната политика; социалните жилища в Националните планове за действие в Испания и България. В отделните панели експертите от МТСП говориха за уязвимите групи деца в България, за ключовата роля на общините и местните политики за превенция и намаляване на бедността на различни нива – жилищно финансово, образователно, здравно, психологическо, кадрово.

Представена беше Законовата регулация на жилищното настаняване и акценти, касаещи националната жилищна политика в ресора на МРРБ и как тези политики се имплементират на местно ниво чрез ключовата роля на общините. Беше отбелязана важността на “Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – 2030” и на новата “Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите”. Акцент беше поставен и върху закона за социалните услуги, който осигурява подслон в случаи на лица и семейства на улицата, лица в ситуация на криза, деца свидетели и жертви на домашно насилие и трафик, бременни жени и майки в риск. Експертите от министерството представиха и платформата „Общински дом” (obshtinskidom.bg), чиято цел е да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество.

Във втория ден на срещите за обмен на опит делегацията ни беше на посещение на Fundacion secretariado gitano – организация, която развива в Испания пълен спектър от дейности, които допринасят за пълноценно гражданско участие на ромите, подобряване на условията им на живот, насърчаване на равно третиране и предотвратяване на всички форми на дискриминация, както и признаването на културната идентичност на ромската общност. Във фондацията говорихме за ромската общност в Испания и добрите примери за програми за интеграцията им. Беше споделен личният опит от страна на бенефициенти на услуги – хора от ромска общност, получили подкрепа за социална интеграция, включително със съдействие за жилище, попълване на документи, намиране на работа.

Впечатление направи моделът, по който работят с голямата цел за интегриране на хора от ромска общност в социума като контрапункт на сегрегацията и негативните й ефекти. Всичко това е съпътствано от много работа на терен, директна здравна и образователна подкрепа за децата и семействата.

Денят премина в дискусия кои добри практики могат да бъдат интегрирани в политиките у нас, както и как всеки експерт може да допринесе със своята експертиза и позиция, изграждайки мрежа на обмен, в която крайният бенефициент да получи качествена услуга, гарантираща му достоен живот.

Изказваме благодарност към домакините ни в Испания и колегите, които се включиха в българската делегация.

Eurochild обединява над 200 организации в 37 държави в Европа и осъществява застъпничество за правата и благоденствието на децата в близко сътрудничество със структури на Европейския съюз. Национална мрежа на децата е член на Eurochild повече от 11 години и е основен национален партньор за България в редица фокусни политики, сред които и ефективното прилагана на Гаранцията, която цели да постигне достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим за застрашени от бедност и уязвими групи деца в ЕС.

Източник: Национална мрежа за децата