Становище по публикуван на 13.06.2024 г. за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетиката и климат“ (ИНПЕК)

Новини

Хабитат България работи за ликвидиране на жилищната и енергийна бедност на домакинствата и предложенията, които внасяме към ИНПЕК са насочени главно към повишаване на тяхната роля в енергийния преход към климатична неутралност в рамките на планираните национални конкретни цели, политики и мерки.

Ще си позволим обаче един общ коментар: Считаме, че към документ от 400 страници би следвало да има систематизирана информация, в която на базата на Таблица 1: „Цели на България до 2030 г.“, да бъдат показани конкретните цели за всяко от 5-те измерения на Енергийния съюз (декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност), разпределени по икономически сектори.

На следващо ниво, би следвало да има систематизирани в таблици, за всяко от 5-те измерения, поставените конкретни измерими цели, обвързани с политики и мерки с индикатори за изпълнение и финансови ресурси по източници. Аналогичен подход бе приложен в одобрените програми по Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г. Подобно систематизиране би направило този така важен за бъдещето развитие на страната ни документ по-разбираем и изпълним и за политици, и за администрация, и за бизнес, и за граждани.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по публикуван на 13.06.2024 г. за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетиката и климат“ (ИНПЕК)