Три години коалиция „Достоен дом“ в България

Новини

Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, организира работна среща и Общо събрание, по повод представянето на резултатите от три годишната й целенасочена работа в посока създаване на адекватна жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната.

Програмата на събитието бе структурирана в два панела:

В първия панел взеха участие двама експерти по стратегическите въпроси на жилищната политика, съответно г-жа Гергана Благиева, Директор „Жилищна политика“ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представи концепцията на МРББ за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и арх. Стойчо Мотев – Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“, презентира основните акценти по разработването на нова Национална жилищна стратегия и възможности за сътрудничество с експертите на коалицията.

Във втория панел бе представен подробен отчет за дейността на коалиция „Достоен Дом“ за периода 2014 г. – 2017 г., след което членовете единодушно гласуваха Хабитат България да продължи своята дейност като Координатор на коалцията и през следващия 3-годишен период (2017 г. – 2020 г.).

Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в страната. Тя бе инициирана от Хабитат България, на учредителен форум в края на януари 2014 г. и от тогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Към момента в коалицията участват 32 организации – неправителствени организации, браншови и професионални асоциации, водещи компании в строителния сектор, общини. В допълнение на това, със статут на наблюдатели в работата на коалицията участват Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Съюза на архитектите в България (САБ).

Работата на коалицията обобщена в цифри:

● 16 внесени писма с предложения за подобряване на жилищните политики и законодателството до Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси;
● Над 60 конкретни предложения за изменение на текстове в Закона за управление на етажната собственост, в Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове: ПМС № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и методиката към нея, Плана за действие към Националната стратегията за интеграция на ромите;
● Проведени близо 20 формални и неформални срещи на коалицията на национално и местно ниво, от които 4 официални работни срещи с представители на МРРБ на ниво ресорен заместник министър, съветник на министъра, директор на дирекция „Жилищна политика“;
● Организиран съвместно с Хабитат България втори Национален жилищен форум;
● Проведени 3 пресконференции на коалицията.

За контакт с коалиция “Достоен дом” :
Хабитат България, ул. “Любен Каравелов” № 55, ет.1, ап.1, София 1124, Тел. 02/983 24 10
https://www.facebook.com/Coalition.Decent.Home