ІІІ Национален жилищен форум “Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали”

Новини

С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. Тази година организацията поставя фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, като организира трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Партньори на събитието са Френски институт в България и Винербергер Груп.

Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация. През септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк, Организацията на обединените нации прие нова програма за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. В документа бяха формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност, Глобална цел 11: Устойчиви градове и общности. Първата от поставените 10 конкретни цели към нея е: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

През oктомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), се събраха над 167 държави, които приеха Новия градски дневен ред. По време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., бе приет Пактът от Амстердам, който установи Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU).

Тези важни глобални събития определиха основните акценти в програмата на форума:
Панел I. Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г. Глобалната рамка, очертана от целите за устойчиво развитие на ООН, Habitat III – Новият Градски Дневен ред, Градски дневен ред в Европа.
Панел II. България и Дневен ред 2030 за достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали. Позицията на институциите, ангажирани с постигането на целите за устойчиво развитие в областта на достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
Панел IІI. Инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика.
Панел IV. Добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Предизвикателствата, които срещат българските общини за обновяване на бедните квартали и подходите, които прилагат за осигуряване на правото на достъп до жилище.
Линк към пълната програма на форума: http://bit.ly/2UKq57u

Участниците във форума, сред които над 80 местни експерти на най-високо ниво, дискутираха, че България като страна по редица международни споразумения е поела ангажименти за постигане на поставените цели, но към момента степента на изпълнението им е незадоволителна. Правото на достъп до жилище не е изрично осигурено в българското законодателство. Десетилетия не се намира решение за незаконните строежи, които са единствено жилище на обитателите им. Общините нямат жилищен фонд и финансови ресурси, с които да осигурят алтернативно настаняване на нуждаещите се. Бедните квартали често са неурегулирани и без необходимата инфраструктура.

„Проектът на Националната жилищна стратегия, който беше публикуван за обществено обсъждане, не адресираше истинските проблеми на т. нар. сегрегирани зони. Надявам се в подобрената версия на документа да намерим отговор на въпроса как ще решим жилищните проблеми на хората, които живеят в тези зони, и как да преодолеем бедността“, акцентира Даниела Ушатова, Ръководител екип „Общински услуги и финанси“, Национално сдружение на общините в Република България.

Присъстващите се обединиха около тезата, че за решаването на тези проблеми е необходимо приемането на дългосрочна и прагматична национална жилищна политика, подкрепена с целево финансиране. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на разработване и обсъждане на нова Национална жилищна стратегия, която би следвало да покаже политическата воля за осигуряване на правото на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали.

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org