Започна анкетиране за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Търговище

Новини

Община Търговище е една от двете локации, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани с жилищните условия на местното население и по-специално на бедните квартали.

На 18 юли в гр. Търговище беше обучен екипът анкетьори, които ще работят в кв. Малчо Малчев и в с. Голямо Ново. Веднага след това започна и същинската работа на терен, включваща посещаване на адреси и интервюиране по определен социологически модел. В Търговище ще бъдат събрани данни от над 350 домакинства.

Успоредно с това се осъществява и проучване на действащите общински жилищни политики и практики, съвместно с представители на Община Търговище.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на уязвими групи от населението. Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и се изпълнява в сътрудничество с Клуб на НСО – Търговище и с активното съдействие от страна на местната общинска администрация.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.