Становище по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

Новини

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Хабитат България подготвиха становище, което отразява направените частични промени в насоките за кандидатстване за изпълнение на проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ при повторното им публикуване за обществени консултации на 25.11.2022 г., без да заменя първоначалната позиция на ЕнЕфект, отразена в съвместното становище от името на коалиция „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria). Смятаме, че част от промените са в правилна посока, но все още има много елементи, които могат и трябва да бъдат подобрени.

Намираме за особено положителна промяната в критериите за оценка на проектите, като в частност одобряваме отпадането на предимството при интегриране на системи за ВЕИ в ситуация, в която произведената енергия би могла да се ползва единствено в общите части на сградата.

Настоящето становище не отменя останалите аргументи, изложени в преждеспоменатото становище на коалиция „Да обновим България“, като особено впечатление прави запазването на подхода за възстановяване на разходите за подготвителни дейности само на одобрените проекти. Именно този подход се възприема изключително негативно от сдруженията на собственици и се оказва една от най-сериозните бариери пред кандидатстването въпреки огромния интерес към програмата. Смятаме, че е необходимо ясно да се заяви, че тези разходи при всички положения остават за сметка собствениците като първи етап на трансформацията към режим на съфинансиране.

Същевременно е от решаващо значение най-после да се представи визия за бъдещите възможности за финансиране на сградно обновяване, включително чрез Националния декарбонизационен фонд, от който неодобрените сгради с готови технически паспорти и енергийни обследвания ще могат да се използват. Вярваме, че е от интерес на всички заинтересовани страни да не се допуска разочарование на гражданите от програмата и да се елиминират всички съмнения относно посоката на нейното развитие, за да не се компрометират още в самото начало както този, така и следващите ѝ етапи.

Не на последно място, във връзка с прилагането на изискването на Директивата за енергийната ефективност, при изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се дава приоритет на „домакинствата с ниски и средни доходи, уязвимите клиенти, включително крайните ползватели, хората, засегнати или застрашени от енергийна бедност, и хората, живеещи в социални жилища“ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_BG.html и отчитайки факта, че приемането и прилагането на дефиниция за ЕБ е една от задължителните реформи за стартиране на второто плащане по ПВУ, предлагаме да се въведе допълнителен критерий за оценка на проектите, който отчита дял на домакинствата с доходи под националната линия на бедност.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище пo процедура за “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” НПВУ