Социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

Новини

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г., Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на тема “Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище”. Общо 800 домакинства бяха анкетирани, от които 310 в кв. „Надежда“ – гр. Сливен, 140 в с. Тополчане – община Сливен, 150 в кв. „Малчо Малчев“ – гр. Търговище и 200 в с. Голямо Ново – община Търговище.

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Доц. Алексей Пампоров, социолог в Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН), обобщи резултатите от проведеното социологическо изследване в аналитичен доклад обхващащ три основни тематични полета:

1. Условия на живот (жилища, инфраструктура, отопление);
2. Собственост на жилищата и нагласи към узаконяването им (документи за собственост, нагласи към узаконяване, идеалната нова къща, достъп до общинско жилище);
3. Доходи на домакинствата и нагласи към целево микрокредитиране (доходи на домакинствата и нагласи към използване на микрокредити).

Липсата на адекватни санитарни условия е предпоставка за недобра хигиена, повишен риск от заболявания или епидемии и има неблагоприятно отражение върху социалния живот и икономическия статус на жителите. Данните от изследването ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики, програмните и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук: Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище

За организацията:

От 2010 г., Хабитат България работи успешно в община Търговище в партньорство с Клуб на НСО в рамките на инициативи за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 10 години съвместно бе предоставена подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 1 100 семейства от община Търговище на обща стойност над 498 000 лева.

От 2016 г., Хабитат България работи успешно в община Сливен в рамките на инициатива за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 4 години организацията е предоставили подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 560 семейства от кв. “Надежда” на обща стойност над 111 000 лева.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.